Bu Web sitesi David’in Ýngiltere geneli ve Totthenham bölgesindeki çalýþmalarý hakkýnda bilgi vermektedir. Burada kisa bir biyografi, en son makaleler, konuþmalar, dersler ve diðer yayýnlarýný görebilirsiniz.


Yardým ve Tavsiye

  • David Lammy’den destek
  • Göçmenlik sorunlarý
  • Ev Sorunlarý
  • Danýþmanlýk görüþmeleri
  • Oy kullanmak için kayýt yaptýrmak

David Lammy’den destek

David aþaðýdaki konularda yardýmcý olabilir:

• eðer devlet daireleriyle bir sorununuz varsa
• eðer bir þikayette bulunduysanýz yada bir baþvuruda bulunduysanýz ve bunlarý takip etmek istiyorsanýz
• eðer birþeye baþvurma hakkýnýz yok diyorlarsa ve siz buna karþý çýkýyorsanýz
• eðer bir devlet dairesi hakkýnda parlamento soruþturma dairesine bir þikayette bulunmak istiyorsanýz
• eðer size yardým ve destek verecek bir kuruluþla irtibata geçmek istiyorsanýz

Eðer David bu konularda size yardimcý olamýyorsa, sizi yardýmcý olacak birine gönderecektir.

Sert Parlamento protokollarý gereðince, Milletvekilleri sadece kendi seçmenleriyle alakalý konularda yardýmcý olabiliyorlar. Seçmen olup olmadýðýnýzý kontrol etmek için, lütfen seçmen bulma servisini kullanýnýz.

Ayný sebeplerden dolayý, David kendi arkadaþ ve akrabalarý’nýn problemleriyle ilgilenemeyecektir. Sadece o kiþi iletiþim kuramýyorsa yardýmcý olabilir ve konuyla ilgilenmesi için kiþinin imzalý izni gerekmektedir.


Göçmenlik Sorunlarý

Eðer halen sürmekte olan bir göçmenlik sorununuz hakkýnda yardým istiyorsanýz, aþaðýdaki formlardan bir tanesini indirip doldurmanýz gerekmektedir:

Home Office Formu halen Home Office tarafýndan süren baþvurular için.
Entry Clearance Formu: Büyük Britanya dýþýnda arkadaþlar veya akrabalar tarafýndan yapýlan baþvurlar için.

Doldurduðunuz formlarý aþagýdaký adrese gönderebilirsiniz:
David Lammy MP
House of Commons
London
SW1A 0AA

Bu formlarý görüntülemek için, Adobe Reader programýný indirmeniz gerekebilir.
Ev Sorunlarý

Eðer ev sorunlarýnýz varsa, ilk olarak bölgenize bakan bir belediye yetkilisiyle görüþebilirsiniz. Eðer sizin bölgeye bakan belediye yetkilisinin kim olduðunu bilmiyorsanýz, lütfen 020 8489 2927 numarasýný arayýnýz.

Haringey belediyesi gibi yerel belediyeler, milletvekillerinden sorumlu deðillerdir ama sizinle seçilmis yerel yetkililer aracýlýðý ile sorunludurlar. Bazý zamanlarda, David sizin için yerel belediyeyi arayabilir. Lütfen þu konuya dikkat edin; eðer belediyenin þikayet prosedürlerine çok baþvuruda bulunduysanýz ve istediðiniz cevabý alamadýysanýz, sonra isterseniz Yerel Hükümetin Þikayet Bölümüyle kontak kurabilirsiniz.

Danýþmanlýk

David düzenli olarak aþaðýdaki danýþmanlýk hizmetleri vermektedir:

Her ayýn ilk Cuma günü
Her ayýn üçüncü Cuma günü
Her ayýn ilk Cumartesi günü

Lütfen David Lammy’ye email gönderip randevu almak için buraya týklayýnýzö veya David Lammy’nin ofis’ini 020 7219 0767 numarasýndan arayabilirsiniz.

Ayný þekilde David’e seçmenlik sorunlarý için email gönderebilirsiniz.

Katý Parlamento usülleri gereðince, milletvekilleri sadece kendi seçmenleri’nin sorunlarýyla ingilenebilir, onun için lütfen Tottenham seçim bölgesinde olan posta adresinizi cevap gondermemiz için yazýnýz. Eðer hangi seçim bölgesinde kaldýðýnýzý bilmiyorsanýz, buraya týklayýnýz.

Oy kullanmak için kayýt yaptýrmak

Eðer halen oy kullanmak için Tottenham bölgesinde kaydýnýz yoksa ve bu bölgede kalýyorsanýz, Haringey Belediyesinin kayýt olma formunu burada indirebilirsiniz.

Formu doldurmayla ilgili bilgiyi burada bulabilirsiniz.
© Copyright 2012 David LammyWebsite design by Toolkit Websites